LoginGet started
You are currently seeing our terms for Denmark. If you wish to read terms from a different region, select below:

Standardvilkår for Worksome ApS

1. KONTRAKTFORHOLD

1.1. Disse standardvilkår (“Vilkår”) regulerer din adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester (“Tjenesterne”), som stilles til rådighed af Worksome ApS, Toldbodgade 35, 1253 København, DK, CVR-nr. 37990485 (“Worksome”).

1.2 I henhold til disse Vilkår skal følgende ord og udtryk betyde:

  1. Job” betyder: i) enhver opgave, projekt eller job som Virksomheden udbyder til Freelancerne ved brug af Tjenesterne (“Opslået Job“), samt ii) enhver opgave, projekt eller job af samme art som et Opslået Job, som etableres mellem Virksomheden og Freelanceren, når der har været forudgående Dialog via Tjenesterne (“Efterfølgende Job“)
  2. Dialog” betyder enhver kontakt initieret via Tjenesterne mellem Virksomhed og Freelancer vedrørende Freelancerens udførelse af et eller flere Job for Virksomheden.
  3. Freelanceren” betyder den bruger, som opretter en freelancer-profil med henblik på at antage et Job ved brug af Tjenesterne.
  4. Virksomhed” betyder den bruger, som opretter en virksomheds-profil med henblik på at udbyde et Job ved brug af Tjenesterne.
  5. Projektperioden” betyder den aftalte periode, hvori Freelanceren udfører et Job for Virksomheden.
  6. Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomhed og Freelancer ved brug af Tjenesterne.

1.3 LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE.

1.4 Med din accept af disse vilkår accepterer du, at din adgang til og brug af Tjenesterne er er reguleret af disse Vilkår. Ved at acceptere disse Vilkår etableres dermed et kontraktforhold mellem dig og Worksome. Disse Vilkår erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler eller ordninger med dig. Worksome kan, såfremt du væsentlig misligholder dine forpligtelser over for Worksome, øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet med dig og ophøre med at yde Tjenester til dig, eller generelt ophøre med at tilbyde eller nægte dig adgang til Tjenesterne eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

1.5 Supplerende vilkår kan gælde for visse Tjenester, såsom, men ikke begrænset til, særlige tilbud, begivenheder eller aktiviteter, og du vil blive underrettet om sådanne supplerende vilkår i forbindelse med de pågældende Tjenester, hvis sådanne finder anvendelse. Disse supplerende vilkår fungerer som et tillæg til Vilkårene og vil blive betragtet som en del af Vilkårene i forbindelse med de pågældende Tjenester. De supplerende vilkår har forrang over disse Vilkår, såfremt der opstår en konflikt mellem de to relateret til de pågældende Tjenester.

1.6 Worksome forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre Vilkårene relateret til Tjenesterne. Du vil blive informeret om ændringen, herunder hvilke ændringer i vilkårene, som Worksome ønsker gennemført. Ændringer i vilkårene varsles med 14 dage, med udtrykkelig angivelse af ændringernes ikrafttrædelsesdato. Din fortsatte brug efter denne dato, udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

1.7 Freelanceren er selv ansvarlig for at fastsætte den pris, som du vil udføre et Job til. Worksome har mulighed for at give dig feedback på Job, som du bliver afvist til at udføre. Worksome må i den forbindelse gengive over for dig, hvorfor brugervirksomheden ikke har ønsket dig til at udføre et eller flere Job, herunder hvis der er en tendens til eksempelvis, at din prissætning er årsagen til afslag. Worksome må ikke i øvrigt påvirke din prissætning. Worksome har mulighed for at præsentere dig for relevante Jobs opslået via Tjenesterne, idet Worksome dog ikke må kræve, at du tager disse Jobs.

1.8 Din anvendelse af tjenesterne udgør dit udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister fortrydelsesret i henhold til dit kontraktforhold med worksome. Hvis du ikke accepterer disse vilkår ønsker worksome ikke at give dig adgang til tjenesterne, og du bør øjeblikkeligt ophøre med at bruge tjenesterne, som du ikke vil have ret til at anvende.

2. TJENESTERNE

2.1. Tjenesterne udgør en teknologiplatform, udviklet og designet af Worksome, som sætter Virksomhed og Freelancer i stand til at indgå Aftale om udførelse af et Job.

Worksome er formidler af Jobs via teknologiplatformen og er uden ansvar for udførelsen af de Jobs, Freelanceren udfører for Virksomheden.

Virksomheden og Freelanceren accepterer at formidlede Jobs via teknologiplatformen og selve Aftalen i udgangspunktet er underlagt bestemmelserne i disse Vilkår, idet Virksomhed og Freelancer ved gensidig aftale kan fravige bestemmelserne i disse vilkår.

Det ligger uden for Worksomes interessesfære hvad der i øvrigt aftales mellem Virksomhed og Freelancer. Virksomhed og Freelancer opfordres til gensidigt at sikre, at eventuelle ændringer i aftaleforholdet mellem Virksomhed og Freelancer afspejler realiteten af det aftaleforhold, der til enhver tid måtte bestå mellem Virksomhed og Freelancer.

3. JOBBET

3.1 Ved at udbyde Jobbet på Tjenesterne, herunder ved at acceptere disse Vilkår, indestår Virksomheden for, at (i) have den nødvendige bemyndigelse til at tilbyde Jobbet, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen og derved tilbyde Jobbet til Freelanceren og (ii) Jobbet er korrekt og dækkende angivet og beskrevet på Tjenesterne.

3.2 Ved at antage Jobbet indestår Freelanceren for, at have den nødvendige bemyndigelse til at antage Jobbet, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen.

3.3 Worksome er ikke part I aftalen, hvorfor eventuelle tvister der måtte opstå mellem freelancer og virksomheden vedrørende og/eller I forbindelse med jobbet og aftalen skal afgøres mellem freelancer og virksomheden, og worksome fraskriver sig ethvert ansvar I denne sammenhæng.

4. VIRKSOMHEDENS OG FREELANCERENS FORPLIGTELSER

4.1 Freelanceren er ansvarlig for forsvarlig adfærd inden for sit erhverv i Projektperioden. Freelanceren indestår for at besidde nødvendig viden, erfaring og evner til korrekt at udføre Jobbet i henhold til sådanne Jobs aftalte og/eller sædvanlige vilkår. Virksomheden kan fastsætte yderligere krav om ekspertise i Aftalen. Dette skal dog fremgå eksplicit af opgaveudbuddet. Ved at acceptere disse Vilkår fraskriver Freelanceren sig enhver ret til at rette krav mod Virksomheden eller Worksome på baggrund af tab, skader eller andet som måtte opstå som følge af manglende og/eller mangelfuld ekspertise og/eller kompetencer.

4.2 Virksomheden er ansvarlig for, at Freelanceren opnår adgang til at kunne udføre Jobbet korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens lokaler, IT-systemer mv. Såfremt Jobbet nødvendiggør at Freelanceren fysisk befinder sig i Virksomhedens lokaler, er Virksomheden ansvarlig for forsvarligt arbejdsmiljø for Freelanceren i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for sådanne erhverv.

4.3 Worksome anvender kontinuerligt betydelige ressourcer på at tilbyde de bedste og mest relevante Jobs gennem Tjenesterne. For at Worksome kan fortsætte med dette, er det en forudsætning, at Jobbet faktureres af Freelanceren til Virksomheden gennem Tjenesterne (se afsnit 7 (Betaling) nedenfor). Du accepterer derfor som Freelancer at fakturere jobbet via Tjenesterne, samt at fakturere en eventuel forlængelse af samme Job via Tjenesterne. Du accepterer derfor som Virksomhed at fakturere jobbet via Tjenesterne, samt at fakturere en eventuel forlængelse af samme Job via Tjenesterne.

4.4 Omgåelse af bestemmelsen i punkt 4.3 ovenfor medfører øjeblikkelig ophør af din adgang til Tjenesterne

5. EJERSKAB

Tjenesterne og alle rettighederne hertil er og skal forblive Worksomes ejendom. Hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesterne overdrager eller bevilger dig nogen rettigheder til Tjenesterne eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til Worksomes firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesterne, samt varemærker uden Worksomes skriftlige godkendelse.

6. DIN BRUG AF TJENESTERNE

6.1 For at bruge Tjenesterne, skal du registrere en aktiv konto på Worksome (“Worksomekonto“). Efter endt registrering modtager du en bekræftelse, som sendes til din oplyste e-mail. Du skal være mindst 18 år gammel eller være myndig for at oprette en konto. Du indvilliger i at sørge for at have korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger i din Worksomekonto forud for indgåelse af Aftalen. Hvis du ikke har korrekte, fuldstændige og ajourførte kontoinformationer, f.eks. hvis du som Freelancer ikke har oplyst betalingsinformationer eller gyldigt CVR-nummer, kan det resultere i din manglende mulighed for at tilgå og bruge Tjenesterne eller Worksomes opsigelse af Aftalen med dig. Du er ansvarlig for al aktivitet på din Worksomekonto, og du indvilliger i at hemmeligholde dit kontonavn og din adgangskode. Medmindre Worksome skriftligt giver tilladelse til andet, må du kun have én Worksomekonto til brug som Freelancer, samt én konto til brug som Virksomhed.

6.2 Når du registrerer en Worksomekonto, og så længe du opretholder en aktiv Worksomekonto, accepterer du at modtage e-mails om aktiviteter i Tjenesterne og om relevante informationer fra Worksome. Du kan framelde dig disse e-mails med undtagelse af informationer, der er kritiske for anvendelse af Tjenesterne.

6.3 Du må ikke tillade tredjeparter at bruge din Worksomekonto, eller overdrage din Worksomekonto til nogen anden person eller enhed. Du må ikke tilbyde Job eller antage et Job på vegne af tredjeparter. Du indvilliger i at overholde alle gældende love under brug af Tjenesterne, og du må kun anvende Tjenesterne til lovlige formål.

6.4 Freelanceren må ikke helt eller delvist automatisere bud og dialoger til Virksomheder.

6.5 Tjenesterne må på ingen måde anvendes af dig til brug for markedsføring. Dette værende hverken direkte eller skjult markedsføring for dine eller andres produkter og ydelser.

6.6 Det er ikke tilladt at initiere en dialog, at afgive endeligt bud eller at aftale et job med virksomheder, der har det pågældende job i Worksome, uden om Worksome.

6.7 Alt brugerindhold leveret af dig forbliver din ejendom. Dog, ved at levere brugerindhold til Worksome bevilliger du en til Worksome opsigelig ret til at underlicensere, bruge, kopiere, ændre, producere, aflede værker fra, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre eller på anden vis udnytte sådant brugerindhold, uden varsel af eller samtykke fra dig og uden krav om betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

6.8 Du erklærer og garanterer at: (i) du enten er eneejeren af alt dit brugerindhold, og/eller at du har alle rettigheder, licenser, samtykker, autoritet og/eller frigørelseserklæringer mv., som er nødvendige for at bevillige Worksome licensen til brugerindholdet, som beskrevet ovenfor, og (ii) Worksomes brug af underlicensen ikke vil overtræde, misbruge eller på anden vis krænke eventuelle tredjepartsrettigheder eller lovbestemmelser, uanset art og omfang.

6.9 Du indvilliger i ikke at levere brugerindhold, som er ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt som bestemt af Worksome.

7. BETALING

7.1 Freelanceren udarbejder en opgørelse over det aftalte salær for Freelancerens udførelse af Jobbet (“Opkrævning“) og sender Opkrævningen til Virksomheden via Freelancerens Worksomekonto. Ved at sende Opkrævningen genereres der automatisk via Tjenesterne en faktura, som sendes til Worksome med Freelanceren som afsender. Worksome afsender herefter en faktura til Virksomheden med Worksome som afsender. Når Virksomheden betaler Worksomes faktura overføres Freelancerens tilgodehavende herefter til Freelancerens Worksomekonto, hvorfra Freelanceren kan vælge at hæve beløbet til udbetaling. Freelancerens tilgodehavende fratrækkes altid Worksomes gældende servicegebyr jf. punkt 7.3. Worksome er ikke ansvarlig for manglende betalingsvilje og/eller evne fra Virksomheden. Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte opstå på baggrund af betaling for Jobbet eller Freelancerens arbejde i øvrigt er Worksome uvedkommende. Såfremt Virksomheden ikke betaler fakturaen inden betalingsfristens udløb, igangsætter Worksome inddrivelsesprocedure.

7.2 Worksome anvender en betalingstjenesteudbyder. Behandlingen af betalinger i forbindelse med din brug af platformen er, ud over disse Vilkår, undergivet betalingstjenesteudbyders og din betalingskortsudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. Worksome er ikke ansvarlig for nogen fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyders eller betalingskortsudsteders side. Ved betaling med kreditkort pålægges et transaktionsgebyr. Transaktionsgebyret fremgår af betalingsvinduet.

7.2.1. Du forstår og accepterer som Virksomhed, at du udelukkende vil benytte din virksomheds betalingskort (såkaldt corporate payment card) til kreditkortbetalinger og at Worksome i modsat fald er berettiget til at diktere en bestemt betalingsmetode.

7.3 Du forstår og accepterer som Virksomhed, at Worksome, som tredjemand og uden partsstatus i henhold til Aftalen, på vegne af Freelanceren er berettiget til at opkræve betaling. Du forstår og accepterer som Virksomhed, at din betalingsforpligtelse over for Freelanceren vedstår indtil betaling og fakturering er sket gennem Tjenesterne, hvorfor frigørelse af kravet forudsætter Worksomes modtagelse af betalingen. Du forstår og accepterer som Freelancer, at Worksome er berettiget til at opkræve et servicegebyr på 4% af denne betaling. Du forstår og accepterer ligeledes som Virksomhed, at Worksome er berettiget til at opkræve et servicegebyr på 4% som pålægges alle opkrævninger.

7.4 Freelancer og Virksomhed forstår og accepterer, at betaling ikke må forekomme på anden vis end foreskrevet i disse Vilkår.

8. DATABESKYTTELSE

8.1 Ved din afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Worksomes forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesterne. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 Worksome vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Worksomes forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

9.1 ANSVARSFRASKRIVELSE
Tjenesterne leveres “som de fremgår” og “som de er til rådighed”. Worksome fraskriver sig ethvert ansvar og alle garantier – af enhver art – der ikke udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, herunder indforståede og stiltiende garantier vedrørende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder. Endvidere afgiver worksome ingen erklæringer om eller garantier vedrørende pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af det job eller nogen anden form for services eller produkter, der faciliteres gennem brugen af tjenesterne, eller garantier for at jobbet vil blive udført uforstyrret eller fejlfrit. Worksome garanterer ikke kvaliteten, egnetheden, sikkerheden eller evnerne af tredjepartsudbydere, herunder virksomheder og freelancere. Du indvilliger I at al risiko, som opstår ud fra din anvendelse af tjenesterne og enhver service I forbindelse hermed, udelukkende er din risiko I det videst mulige omfang, som det er tilladt I henhold til gældende lov.

9.2 ANSVARSBEGRÆNSNING

9.2.1 Worksome fraskriver sig et ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, I forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af tjenesterne, selv hvis Worksome er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Worksome er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af: (I) din brug af eller tiltro til tjenesterne eller din manglende evne til at tilgå og/eller bruge tjenesterne; eller (ii) nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og nogen tredjepartsudbyder. Under ingen omstændigheder kan Worksomes samlede ansvar over for dig I forbindelse med disse tjenester for alle skader, tab og søgsmål overstige femogtyve tusinde kroner (dkk 25.000).

9.2.2 Worksomes tjenester kan anvendes af dig til at etablere et forhold vedrørende pågældende job fra tredjepartsudbydere, men du accepterer udtrykkeligt, at Worksome ikke har noget ansvar eller på nogen måde hæfter over for dig I relation til nogen ydelser, som leveres til dig af tredjepartsudbydere, andet end hvad der udtrykkeligt måtte følge af disse vilkår.

9.2.3 Worksome er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos Worksome eller dennes underleverandører, herunder I forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, edb-virus, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som ligger udenfor Worksomes kontrol, og som Worksome ikke ved aftalens indgåelse burde have taget I betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

9.3 SKADESLØSHOLDELSE

Du indvilliger i at skadesløsholde og friholde Worksome og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af Tjenesterne, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesterne; (ii) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår; eller (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

10. GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

Enhver tvist mellem Worksome og dig skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal afgøres med Byretten i København som rette værneting.

11. MEDIATION

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Aftale, kan ved fælles aftale søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal i dette tilfælde finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, og såfremt der er enighed om mediation, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

Hvis der er ikke kan opnås aftale om mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

12. ANDRE BESTEMMELSER

12.1 Ved at acceptere disse Vilkår samtykker du til, at Worksome løbende og uden ansvar kan tilgå dine korrespondancer med andre brugere af og på Tjenesterne.

12.2 Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve ifølge gældende lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf anses for ikke at være en del af disse Vilkår, men lovligheden, gyldigheden og eksigibiliteten af de andre bestemmelser i disse Vilkår vil ikke være påvirket.

12.3 Disse Vilkår udgør hele parternes aftale og parternes forståelse af indholdet heraf. Vilkårene erstatter og afløser alle forudgående eller samtidige aftaler eller forpligtelser vedrørende Vilkårenes indhold.

København, november 2019

By using this website, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your experience. View our Privacy Policy